WSTĄP TU, ABY DOJRZAŁ TWÓJ DUCH, UMYSŁ I CIAŁO. ODEJDŹ, BY DOBRZE SŁUŻYĆ BOGU, OJCZYŹNIE, BLIŹNIEMU.
Logo Granatowego Gimnazjum Biuletyn Informacji Publicznej Do strony głównej
Gimnazjum nr 3
im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Ełku
Google
www granatowe gimnazjum
UKS Galeria Księga gości
Szkoła
Strona główna
Wizytówka szkoły
Kontakt
Nasze tradycje
Kadra
Sukcesy
Prymusi
Szkoła z klasą
To ważne
Rekrutacja
Wykaz podręczników
Kalendarz szkolny
Plan lekcji
Zajęcia pozalekcyjne
Harmonogram pracy opiekuńczo - wychowawczej
Jak wybrać dobre gimnazjum?
Patron
Krótki życiorys
Wiadomości w pigułce
Myśli Patrona
Sport
UKS Granatowa Trójka
Sukcesy sportowe
Inne
Publikacje
Konkursy
Księga gości
Galeria fotografii

Wychowanie w świetle prawa konkordatowego
i kanonicznego.

Wychowanie dojrzałego człowieka jest najważniejszym zadaniem, jakie podejmują kolejne pokolenia. Od jakości wychowania zależy jakość poszczególnych osób i rodzin a także całych społeczeństw. Wychowanie nie było nigdy czymś spontanicznym ani łatwym. W niektórych epokach historii okazywało się ono wyjątkowo trudne i prowadziło do bolesnych porażek wychowawczych a przez to do kryzysu człowieka w wymiarze indywidualnym i społecznym. Tego typu okresy szczególnych trudności wychowawczych nie są dziełem przypadku, lecz wynikają z określonej sytuacji społeczno kulturowej, która wpływa na proces wychowania.

Wychowawca to ten, kto rozumie całego człowieka: jego cielesność i emocjonalność, jego sposoby myślenia i wartościowania, jego duchowość i religijność. Jego więzi z Bogiem, z samym sobą i z innymi ludźmi. Wychowawcą może być ten, kto patrzy na wychowanka w sposób całościowy i realistyczny.

Każdy, kto pragnie włączyć się w proces wychowania, powinien wychodzić poza swoją specjalizację zawodową, aby mieć szansę na zrozumienie oraz na respektowanie we własnym życiu całej tajemnicy człowieka.

Być wychowawcą to coś znacznie więcej niż posiadać teoretyczną wiedzę o poszczególnych sferach ludzkiego życia. Być wychowawcą, to odnieść najpierw sukces w wychowaniu samego siebie. Odpowiedzialny wychowawca to ten, kto nie tylko posiada bogatą wiedzę o człowieku, lecz kto jednocześnie rozwinął w sobie bogate człowieczeństwo.

Wychowywać to pomagać wychowankowi, by w świetle Ewangelii zrozumiał sens ludzkiej rzeczywistości i by od Chrystusa uczył się miłości do Boga, do samego siebie i do drugiego człowieka.

Wychowanek rozwija się nie na skutek przekazywanych mu informacji przez wychowawcę, lecz na skutek kontaktu z nim samym, ze sposobem bycia i postępowania, jaki ucieleśnia wychowawca.

Reforma systemu edukacji zakłada zmianę stylu pracy, kładąc nacisk na formowanie młodego człowieka, czyli zakłada podniesienie jakości kształcenia i wychowania. Aby osiągnąć wyżej wspomniane cele przyjęto w Podstawach Programowych Kształcenia Ogólnego z 1999 r. (1), że wychowanie, kształcenie umiejętności i nauczanie powinny stanowić priorytetową triadę zadań edukacyjnych. Punktem centralnym procesu dydaktyczno - wychowawczego winien być "wszechstronny rozwój dziecka" tak, aby współpracujący zespół nauczycieli mógł stworzyć prorozwojowe środowisko wychowawcze.

Pedagogiczna koncepcja "nowego wychowania" ma za zadanie przywracać podmiotowość, niwelować, wpływy zagrażające harmonijnemu i spontanicznemu rozwojowi dziecka na każdym etapie kształcenia oraz przygotować do życia w społeczeństwie poprzez wyzwalanie aktywności własnej.

W procesie humanizacji szkoły ogromna rola przypada nauczycielowi. W myśl Podstaw Programowych powinien on "harmonijnie realizować zadania nauczania, kształcenia i wychowania", gdyż "stanowią one uzupełniające się i równoważne wymiary pracy każdego nauczyciela" (2).

Zamierzeniem reformy jest, aby każda szkoła miała własny program wychowawczy oparty na czytelnych podstawach światopoglądowych, co dawałoby rodzicom możliwość wyboru oferty wychowawczej, a tym samym współdecydowania o kształcie środowiska, w którym przebywa ich dziecko. Wyżej wymieniony program winien zawierać "całościowy opis treści i działań wychowawczych realizowanych przez wszystkich nauczycieli" (3). Zadania, te muszą określić i opracować, w oparciu o przepisy prawne, dyrektor, nauczyciele w konsultacji z rodzicami i wychowankami. Konieczne jest, więc poszukiwanie nowych płaszczyzn skutecznego realizowania wychowawczej roli szkoły. Pedagodzy podejmując różne inicjatywy wychowawcze muszą pamiętać o konieczności wzajemnego uzupełniania się środowiska rodzinnego wychowanka i szkoły, gdyż tylko współpraca między gronem pedagogicznym, rodzicami i wreszcie samymi uczniami jest szansą na nadanie polskiej szkole prawdziwie wychowawczego charakteru.

Rozwój i pomyślność społeczeństwa polskiego zależy od sytuacji rodziny i wiąże się ściśle z jej pozycją. Prawo i instytucje publiczne i niepubliczne zobowiązane są do pomocniczości wobec rodzin, mają gwarantować realizację zadań wychowawczych i wspomagać w obowiązkach.

Skoro placówki oświatowe stają, się bardziej otwarte na rodziców i środowisko, a ponad 90% Polaków to katolicy, uważam za zasadne przedstawić zadania wychowawcze szkoły wynikające z prawa konkordatowego i kanonicznego.

Konkordat polski w artykułach 12, 14, 15 reguluje kwestie oświatowe, dlatego przedmiotem moich rozważań w I rozdziale są zadania wychowawcze placówek oświatowych w oparciu o Konkordat zawarty między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską, z 28 lipca 1993 r.

Katolików obowiązuje Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r., zatem drugi rozdział stanowi prezentację norm prawnych obowiązujących w Kodeksie Prawa Kanonicznego dotyczących prawideł i środków służących wychowaniu katolickiemu oraz omówieniu ich realizacji w praktyce jako zadań wychowawczych szkoły.

W ostatniej części chciałabym zaprezentować problemy, które mogą pojawić się w związku z uznaniem priorytetowej roli rodziców, w Polsce przeważnie katolików, przy tworzeniu szkolnego programu wychowawczego.


1) Dz U. z 1999 r. Nr 14.
2)Tamże
3)Szkolny Program wychowawczy - projekt z 1 lutego 1999 r, opracowany w Departamencie Strategii i Reformy Edukacji MEN

 

  1 2 3 4 5 Dalej

 

do góry

Sponsor strony:
Sponsor serwisu
Projekt i administracja: slawmaks@wp.pl