Do strony głównej Pomóż ! To nic nie kosztuje
Zdrowie Bieganie Piłka nożna Siatkówka Koszykówka Pływanie Aerobic Rower Nałogi
Klub
Nasze gimnazjum
Odwiedź stronę naszej szkoły
Gimnazjum nr 3 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Ełku

 

Statut UKS Granatowa Trójka
STATUT
Uczniowskiego Klubu Sportowego "Granatowa Trójka"

 

Rozdział l Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§1
Uczniowski Klub Sportowy "Granatowa Trójka", zwany dalej Klubem, jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów Gimnazjum nr 3 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Ełku, rodziców uczniów, nauczycieli i sympatyków.

§2
1. Terenem działania Klubu jest miasto Ełk.
2. Siedziba Klubu jest Gimnazjum nr 3 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Ełku.

§3
Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§4
Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą - "Prawo o stowarzyszeniach", ustawą o systemie oświaty oraz własnym statutem.

§5
Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Rozdział 2 Cel i środki działania

§6
Celem Klubu jest
1) planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu,
2) angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,
3) uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim,
4) organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej i umysłowej,
5) organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych,
6) organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,
7) kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych.

§7
Klub realizuje zadania statutowe we współdziałaniu z dyrektorem szkoły, Radą Rodziców, klubami sportowymi władzami samorządowymi i sportowymi.

§8
Klub opiera swą działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy rodziców uczniów.

 

Rozdział 3 Członkowie, ich prawa i obowiązki

§9
Członkowie Klubu dzielą się na:
1) zwyczajnych,
2) wspierających.

§10
1) Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być uczniowie szkoły, w której Klub ma swoją siedzibę rodzice i nauczyciele, którzy złożą pisemną deklarację, zapłacą wpisowe i zostaną przyjęci przez Zarząd Klubu.
2) Małoletni mogą być członkami Klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.

§11
Członkowie zwyczajni mają prawo do
1) uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym, z ograniczeniami określonymi w art. 65 ustawy o kulturze fizycznej,
2) zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu,
3) uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub,
4) korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu,
5) korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

§12
Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne popierające cele Klubu, zostaną przyjęci przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno - finansową dla Klubu.

§13
Członkowie wspierający mają prawo do
1) uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Klubu,
2) zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu,
3) korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

§14
Do obowiązków członków Klubu należy
1) branie czynnego udziału w działalności Klubu,
2) przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu,
3) godne reprezentowanie barw Klubu,
4) płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Klubu.

§15
Członkostwo w Klubie ustaje poprzez
1) dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu,
2) skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:
a) umyślnego naruszenia postanowień Statutu,
b) nie brania udziału w działalności statutowej przez okres 6-miesięcy,
3) działania na szkodę Klubu,
4) rozwiązania się Klubu.

 

Rozdział 4 Władze Klubu

§16
1) Władzami Klubu są:
a) Walne Zebranie Klubu,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
2) Kadencja Władz trwa 1 rok. Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Klubu.
3) Uchwały wszystkich Władz Klubu zapadają zwykle większością głosów o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§17
1) Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2) Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz na dwa lata.
3) Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.
4) Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu:
a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na wniosek 1/3 ogółu członków.
5) Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§18
1) Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:
a) uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu.
b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c) uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,
d) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
e) podejmowanie uchwał o zmianie Statutu lub rozwiązaniu Klubu,
f) ustalanie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich,
g) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu.
2) Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.
3) W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.

§19
1) Zarząd Klubu składa się z 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu, którzy spośród siebie wybierają Prezesa i Sekretarza.
2) Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz na dwa miesiące.
3) Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność co najmniej 1/2 liczby członków Zarządu, w tym Prezesa lub Sekretarza.
4) W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu, jego uprawnienia przysługują Prezesowi działającemu wspólnie z Sekretarzem.

§20
Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżące działalnością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Klubu, a w szczególności:
1) reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu,
3) uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
4) powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,
5) przyjmowanie i skreślanie członków,
6) zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
7) składanie sprawozdań z działalności Klubu.

§21
1) Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
2) Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3) Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.

§22
1) Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.
2) Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu.
3) Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
4) Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu.
5) Do czynności Komisji Rewizyjne należy:
a) przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu,
b) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,
c) składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
d) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu,
e) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu.

§23
1) Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
2) Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3) Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.

§24
W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej - władzom tym przysługuje prawo dokoptowania nowych członków spośród członków Klubu. Liczba osób dokoptowanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.

 

Rozdział 5 Wyróżnienia i kary

§25
1) Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.
2) Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalony przez Zarząd Klubu.

§26
1) W razie naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Klubu - Zarządowi przysługuje - zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Klubu - prawo wymierzania następujących kar:
a) upomnienia
b) nagany
c) zawieszenia w prawach członka na okres 12 miesięcy
d) wykluczenia.
2) Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo do odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni.
3) Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.

 

Rozdział 6 Majątek i fundusze Klubu

§27
1) Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
2) Na fundusze Klubu składają się:
a) składki członkowskie,
b) darowizny i zapisy,
c) dotacje na zadania państwowe z zakresu kultury fizycznej zlecone Klubowi,
d) dotacje na zadania zlecone przez samorząd terytorialny,
e) dochody z majątku,
f) dochody z działalności gospodarczej,
g) inne wpływy.

§28
Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielenia pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch osób spośród następujących: Prezesa, Sekretarza, dwóch upoważnionych członków Zarządu.

 

Rozdział 7 Zmiana Statutu i rozwiązanie się Klubu

§29
Zmiany Statutu Klubu wymagają Uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§30
1) Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2) Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacyjny oraz cel, na jaki ma być przeznaczony majątek.

Do góry
Co na stronie ?
Zdrowie -- Żyjmy długo, zdrowo i szczęśliwie...
Bieganie -- Biegając będziesz zdrowszy i będziesz dłużej żył...
Piłka nożna -- W piłkę grają wszędzie, na każdym kontynencie..
Siatkówka -- Siatkówka jest grą dla każdego...
Koszykówka -- Swą niesłychaną popularność koszykówka zawdzięcza swej uniwersalnośći...
Pływanie -- Pływanie oprócz niezaprzeczalnych walorów rekreacyjnych ma szczególne znaczenie w profilaktyce wad postawy
Aerobic -- Aerobik to jeden z wielu sposobów na pozbycie się zimowych zapasów tłuszczu, spalenie niepotrzebnych kalorii, poprawienie kondycji fizycznej i samopoczucia..
Rower -- Rower staje się modny!...

Nałogi -- Przeczytaj zanim spróbujesz!!!
Kontakt
Uczniowski Klub Sportowy
Granatowa Trójka
19-300 Ełk
ul.Piwnika Ponurego 1 woj.warmińsko-mazurskie
tel.(87) 621 48 15

e-mail:uksg3@elk.edu.pl

www.g3.elk.edu.pl/uks

 Projekt: slawmaks@wp.pl